Start w biznesie wykłady

 

 

Założyć firmę i nie zbankrutować – aspekty prawne : rozdziały 1,2,6,7

Założyć firmę i nie zbankrutować – aspekty zarządcze : rozdziały 7,8,10

Założyć firmę i nie zbankrutować – studia przypadków.

Zakres:

·         Wybrane rozdziały z podręcznika

·         Materiały omawiane na wykładach

Forma egzaminu:

·         Test jednokrotnego wyboru (30 pytań)

Termin egzaminu:

·         Ostatni wykład – 14 lub 16 czerwca 2017 (termin zerowy – nie wpisuje ocen niedostatecznych)

Dyżur : środa 12:00-13:00, pokój 235

Email : aleksandra.banaszkiewicz@umk.pl

24.02.2017

Pomysł na działalność gospodarczą

Pytania:

1.      Dlaczego chcę założyć firmę?

2.      Co zamierzam robić w ramach swojej działalności?

3.      W jaki sposób zamierzam działać?

Założenie własnej firmy musi zostać więc poprzedzone starannym zaplanowaniem swojej przyszłej działalności.

Dodatkowe ważne pytania:

·         Czy jestem wystarczająco dobry w tym, co zamierzam robić?

·         Jaki jest mój stosunek do zdobywania nowej wiedzy?

·         Czy mam umiejętność realnej oceny sytuacji?

·         Jaka jest moja odporność na stres?

·         Jak prowadzenie własnej firmy wpłynie na moje życie rodzinne?

·         Czy mam wystarczającą ilość pieniędzy, by uruchomić swoje przedsiębiorstwo i czy godzę się na ich ewentualną utratę w przypadku niepowodzenia?

Wady prowadzenia własnego biznesu:

·         Utrata stabilizacji jaką daje umowa o pracę: brak stałej pensji, brak urlopów wypoczynkowych, brak oferty socjalnej

·         Niepewność finansowa, będąca pochodną ryzyka gospodarczego,

·         Wysoki poziom zaangażowania,

·         Konieczność samodzielnego rozwiązywania wszystkich problemów

·         Wysoki ZUS

·         Koszty doskonalenia zawodowego

Zalety prowadzenia własnej firmy:

·         Możliwość wykonywania tego, co się naprawdę lubi,

·         Samodzielna organizacja czasu i zakresu pracy,

·         Źródło dochodów,

·         Możliwość dorabiania po pracy na własny rachunek,

·         Oszczędności podatkowe: możliwość odliczenia podatku VAT przy zakupach, opłacalne formy opodatkowania

Wniosek: Własna firma jest szczególnie wskazaną formą zarobkowania dla osób, które mają oryginalny pomysł na własną działalność, posiadają wysokie kompetencje w określonej dziedzinie i chcą świadczyć usługi, czyli sprzedawać swoją wiedzę i umiejętności określonej grupie odbiorców.

Cechy dobrego przedsiębiorcy:

·         Pracowitość, wytrwałość, konsekwencja

·         Świadomość braków w wiedzy i doświadczeniu

·         Chęć doskonalenia własnych kompetencji

·         Umiejętność wyciągania wniosków z bieżących wydarzeń,

·         Umiejętność swobodnego działania pomimo stresu,

·         Świadomość, że majątek przedsiębiorcy to majątek firmy,

·         Otwartość na zmiany – wykorzystanie sprzyjających okoliczności

Analiza rynku i konkurencji:

·         Kto będzie stanowił podstawową grupę klientów?

·         Jak wiele mogą oni wydać na proponowany produkt?

·         Kto będzie dostawcą i za jaką kwotę?

·         W jaki sposób produkt będzie dostarczany do klienta?

·         Jaki jest obszar działania?

·         Kto jest konkurentem na rynku?

·         Czy, i dlaczego, klienci będą kupowali nasz produkt, a nie firm konkurencyjnych?

Analiz SWOT jest jednym z narzędzi analizy strategicznej służącym do badania otoczenia organizacji i analizy jej wnętrza.

·         Strengths (mocne strony organizacji) – wszystko co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu

·         Weaknesses (słabe strony organizacji) – wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu

·         Opportunities (szanse w otoczeniu) – wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany

·         Thtreats (zagrożenia w otoczeniu) – niebezpieczeństwo dla analizowanego obiektu

Sytuacja SO – strategia maxi-maxi. Przewaga pozytywnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Strategia silnej ekspansji i dywersyfikacyjnego rozwoju.

Sytuacja WO – strategia mini-maxi. Przewaga negatywnych czynników wewnętrznych i pozytywnych zewnętrznych. Strategia wykorzystania szans przy jednoczesnym zmniejszeniu się lub poprawieniu niedociągnięć wewnętrznych.

Sytuacja ST – strategia maxi-mini. Przewaga pozytywnych czynników wewnętrznych i negatywnych zewnętrznych. Strategia polegająca na przezwyciężeniu zagrożeń zewnętrznych przy wykorzystaniu do maksimum swoich licznych mocnych stron

Sytuacja WT – strategia mini-mini. Przewaga negatywnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Likwidacja lub ewentualne starania o przetrwanie lub połączenie z inną organizacją.

 

Ogólne wytyczne analizy SWOT:

·         unikać zagrożeń,

·         wykorzystywać szanse,

·         wzmacniać słabe strony,

·         opierać się na mocnych stronach.

Pojęcie działalności gospodarczej:

Działalność gospodarcza w Ordynacji podatkowej: Działalność gospodarcza to każda działalność zarobkowa w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każda inna działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet, gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców.

Działalność gospodarcza wg Ustawy o VAT: Wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Definicja przedsiębiorstwa:

·         Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.

·         Jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2)

Cechy charakterystyczne działalności gospodarczej:

·         charakter zarobkowy,

·         zorganizowanie,

·         ciągłość.

Definicja przedsiębiorstwa:

·         przedsiębiorstwo podmiotowe – zorganizowany zespół składników

Przedsiębiorstwo = Przedsiębiorca – jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 4)

·         przedsiębiorstwo przedmiotowe – wg Kodeksu cywilnego: zorganizowany zespól składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej

·         przedsiębiorstwo funkcjonalne – zorganizowana jednostka, która jest w stanie samodzielnie funkcjonować bez fizycznej obecności przedsiębiorcy

Podział przedsiębiorstw – kryterium ilościowe

·         Mikro: zatrudnienie mniej niż 10, roczny obrót mniej niż 2 mln euro, suma bilansowa mniej niż 2 mln euro

·         Małe: zatrudnienie mniej niż 50, roczny obrót mniej niż 10 mln euro, suma bilansowa mniej niż 10 mln euro

·         Średnie: zatrudnienie mniej niż 250, roczny obrót mniej niż 50 mln euro, suma bilansowa mniej niż 43 mln euro

Podział przedsiębiorstw – kryterium jakościowe

·         Samodzielność ekonomiczna i prawna właścicieli,

·         Szybka reakcja na zmiany otoczenia,

·         Szczególny charakter struktury organizacyjnej,

·         Szczególny charakter gospodarki finansowej.

Cechy podmiotów o małej i średniej skali produkcji:

·         Właściciel

o       łączenie funkcji właściciela i menedżera

o       podejmowanie przez właściciela – jednoosobowo – decyzji ważnych dla podmiotu,

o       relatywnie niski poziom wykształcenia kadry

·         Działalność

o       prowadzenie działalności na małą skalę i w przeważającej części na rynku lokalnym,

o       dysponowanie siecią osobistych kontaktów z klientami i dostawcami,

o       świadczenie usług lub produkcja pod indywidualne życzenie klienta

·         Finansowanie

o       brak dostępu do źródeł finansowania immantentnych dla rynku kapitałowego

o       brak zobowiązań wobec instytucji finansujących

Działalność gospodarcza – zasady

·         uczciwa konkurencja

·         zasady równości

·         zasada wolności gospodarczej

·         ochrona słusznych praw konsumentów,

·         poszanowanie dobrych obyczajów

Dwie podstawowe zasady:

1.      Zasada wolności gospodarczej, zgodnie z którą podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne (art. 6)

2.      Zasada równości wszystkich podmiotów gospodarczych przy podejmowaniu, wykonywaniu i zakończeniu działalności gospodarczej (art. 7)

10.03.2017

Wybór nazwy własnej (firmy) dla jednoosobowej działalności gospodarczej – kwestie prawne

·         obowiązkową częścią nazwy jest imię i nazwisko właściciela,

·         można dodać dodatkowe określenia,

·         dany przedsiębiorca może działać tylko pod jedną firmą (nazwą),

·         może być zmieniona w trakcie prowadzenia działalności,

·         można ją zastrzec jako znak towarowy w urzędzie patentowym,

·         nie powinna być zbyt rozbudowana,

·         powinna odróżniać się od nazw innych przedsiębiorców,

·         nie może wprowadzać swoim brzmieniem w błąd,

·         łatwa do zapamiętania, wymówienia i zapisania,

·         budzi pozytywne skojarzenia,

·         jest właściwa dla danej branży.

Miejsce wykonywania działalności

·         Specjalnie przeznaczony odrębny lokal,