Ważne informacje o ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest instytucją państwową, która zajmuje się administrowaniem systemem ubezpieczeń społecznych w Polsce. W każdym większym mieście jest urząd ZUS np. w Warszawie jest na ulicy ZUS Senatorska, Podskarbińska i Czerniakowska.

Głównymi celami ZUS są:

  • zapewnienie świadczeń z ubezpieczenia społecznego (np. emerytury, renty, zasiłki chorobowe) osobom uprawnionym,
  • prowadzenie ewidencji ubezpieczonych i płatników składek,
  • naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne,
  • prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek (np. pracodawcami).

ZUS zajmuje się również innymi zadaniami związanymi z ubezpieczeniami społecznymi, takimi jak np. wydawanie decyzji o przyznaniu świadczeń, udzielanie informacji o prawach i obowiązkach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, czy prowadzenie dokumentacji medycznej ubezpieczonych.

Składki na ubezpieczenia społeczne, które obowiązują nowe firmy, są takie same jak dla innych przedsiębiorstw. Wysokość składek zależy od rodzaju działalności, którą prowadzi firma, oraz od wysokości uzyskiwanych przez nią dochodów.

Ogólnie rzecz biorąc, składki na ubezpieczenia społeczne stanowią pewien procent wynagrodzenia pracowników. Pracodawca odprowadza składki w wysokości ponad 20%, a pracownik składa składki w wysokości około 10%. W sumie składki na ubezpieczenia społeczne stanowią około 30% wynagrodzenia pracownika.

Należy pamiętać, że oprócz składek na ubezpieczenia społeczne, pracodawcy są również zobowiązani do odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne swoich pracowników. Wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne zależy od wysokości uzyskiwanych przez firmę dochodów.