Biznes plan

Biznes plan – wykłady

Środa, 9:40 – 11:10; s. IV

 

Literatura

„Biznes plan. Standardy i praktyka.” Marlena Ciechan – Kujawa

„Założyć firmę i nie zbankrutować. Studia przypadków – aspekty zarządcze.” Red. S. Sojak

 

Zaliczenie

1.       Ocena dostateczny (1firma) / dobry (2 firmy – porównanie)

Prospektywna wartość informacji w raportach przedsiębiorstw (i innych źródłach) a oczekiwania interesariuszy.

Zakres i forma publikacji informacji dotyczących planów organizacji (IZP) dla interesariuszy zewnętrznych (klientów, dostawców, inwestorów, kredytodawcy, itp.)

2.       Ocena bardzo dobry

Biznes plan w dobie zrównoważonego rozwoju – propozycja luki informacyjnej i propozycje modyfikacji.

Prześledzić informacje publikowane przez jednostki zaufania publicznego (strony firmy, GPW, inne) i na tej podstawie:

·         Wskazać rodzaje publikowanych raportów, ich formę i zakres informacyjny (finansowe, niefinansowe, miesięczne, kwartalne, bieżące, itp.)

·         Prześledzić informacje na temat planowanych działań i porównać ze strukturą biznes planu (szczegółowymi informacjami, które w poszczególnych częściach powinny być zawarte)

·         Ocenić wartość informacyjną publikowanych danych dla interesariuszy

 

Dyżury: środa 11:30 – 12:30 p. 237

 

WYKŁADY

 

09.10.2013

Biznes plan – długofalowy  i kompleksowy plan działalności organizacyjno – gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia gospodarczego:

·         Sporządzany w oparciu o wszechstronną ocenę sytuacji strategicznej firmy (uwzględniająca wszystkie istniejące uwarunkowania natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej, kadrowej i technologii),

·         W udokumentowanej formie prezentujący:

·         Cele przedsięwzięcia

·         Sposoby osiągnięcia tych celów

·         Zasoby przeznaczone do ich realizacji

 

Funkcje biznes planu

·         Wewnętrzna

– Plan wykorzystywany jest jako wewnętrzny dokument niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwem, aby w spójny i logiczny sposób rozwijać biznes w ciągu kilku najbliższych lat,

– Dostarcza narzędzi do bieżącego monitorowania, dokonywania przeglądów i korekt zarówno w okresie budowy, jak i okresie eksploatacji

·         Zewnętrzna

– Plan ma podstawowe znaczenie dla uatrakcyjnienia przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych inwestorów i przyciągania z zewnątrz środków  potrzebnych na finansowanie jej przedsięwzięć,

– Stanowi podstawę do rozmów z wszelkiego rodzaju kontrahentami i decydentami, takimi jak: wiodący akcjonariusze, banki, potencjalni inwestorzy, agencje finansowe państwowe i prywatne, fundusze inwestycyjne.

 

Kto korzysta z biznes planu?

·         Wewnętrzni interesariusze

– kadra kierownicza,

-menedżerowie projektów,

-pracownicy

·         Zewnętrzni interesariusze

– instytucje finansowe – banki, fundusze inwestycyjne

– obecni i potencjalni inwestorzy  – firmy zainteresowane udziałem w przedsięwzięciu lub zakładaniu, rozwijaniu czy restrukturyzacji przedsiębiorstwa

– partnerzy gospodarczy

– dostawcy i klienci

– organizacje publiczne i rządowe wspierające biznes w zakresie pomocy finansowego i doradczej – agencje rozwoju regionalnego, agencje wspierania przedsiębiorczości

– organy statutowe przedsiębiorstwa

 

Najczęstsze okoliczności sporządzania biznes planu

·         Uruchamianie nowej działalności gospodarczej,

·         Przeprowadzenie fuzji przedsiębiorstw,

·         Pozyskiwanie zewnętrznych środków na finansowanie działalności,

·         Krytyczny okres działalności (np. zmiana form własności lub profilu działalności, ukierunkowanie na nowe rynki, duże inwestycje, modernizacja),

·         Inne: wycena i sprzedaż firmy, restrukturyzacja, likwidacja przedsiębiorstwa, zmiana profilu informatycznego.

 

Założenia wstępne

·         Zakres przedmiotowy biznes planu

·         Horyzont czasowy biznes planu

– punkt startowy

– okres analizy danych

– okres projekcji finansowych

·         Podmioty zaangażowane w jego realizację – warunkujące  powodzenie projektu

·         Ranga celów – cele główne, dodatkowe, uboczne, szczegółowe

·         Odbiorcy biznes planu

·         Metodologia budowy biznes planu – metody oceny przeszłości i przyszłości

·         Czynniki wpływające na jego realizację – okoliczności sprzyjające, obojętne, utrudniające

 

Biznes plan tworzy się co najmniej na 3 lata!

1 rok – bardzo szczegółowo (miesiące lub kwartały)

2, 3 rok – rocznie

 

Wątpliwości przy konstrukcji biznes planu

1.       Kto powinien opracować biznes plan i jaki zespół powołać do jego konstruowania?

2.       Jaki obszerny powinien być biznes plan?

3.       Na ile dokładny powinien być biznes plan?

4.       Jak przedstawić ryzyko związane z realizacją przedsięwzięcia?

5.       Czy w biznes planie powinno się zamieszczać informacje poufne?

6.       Jak zainteresować potencjalnych inwestorów, kredytodawców…?

 

Kto powinien opracować biznes plan?

Zaleca się, aby biznes plan był opracowany przez kierownictwo firmy. Udział i pomoc doradców (konsultantów) sprowadza się do:

·         Omówienia struktury biznes planu i nadzorowania procesu jego tworzenia – zapoznania kadry menedżerskiej ze stosowanymi technikami i procedurami planistycznymi,

·         Przygotowania strony formalnej biznes planu (np. planów finansowych i  marketingowych)

·         Sporządzania opinii przed wysłaniem planu do inwestora.

Jak obszerny powinien być biznes plan?

Nie ma w tym przypadku jednolitych reguł postępowania. Należy jednak zadbać o to, aby plan był:

·         Na tyle obszerny, aby wyczerpywał zawarte w nim tematy,

·         Na tyle krótki, aby podtrzymać zainteresowanie czytających (długie dokumenty są mało komunikatywne)

 

Zaleca się, aby biznes plan sporządzony dla małego przedsięwzięcia stanowił dokument o objętości 15-20 stron.

Dla dużego przedsięwzięcia próg ten jest odpowiednio wyższy. Rekomendowana obszerność to min. 80 stron.

Jak dokładny powinien być biznes plan?

·         Praktyka – unikanie szczegółowych opisów, aby w przyszłej działalności zostawić sobie większą elastyczność.

– Przyczyna? Wybór jednego rozwiązania z wielu prawdopodobnych, którego rezultatów nie sposób przewidzieć na etapie opracowania planu.

– Rozwiązanie: szczegóły dotyczące alternatyw, ich przyczyn oraz wnioski na temat skutków powinny znaleźć się w planie.

·         Zalecenie – wszystkie plany jako minimum powinny zawierać informacje na temat:

– wielkości oczekiwanych środków finansowych wraz z określeniem terminów, w których będą one niezbędnie potrzebne,

– szczegółowych projektów przeznaczenia środków finansowych,

– sposobów osiągania założonych celów,

– oczekiwanych wpływów finansowych z proponowanych przedsięwzięć.

Zalecane jest przy tym, przygotowanie biznes planów przynajmniej w trzech wariantach:

– umiarkowanym – prawdopodobnym, tzn. zakładającym przeciętne warunki gospodarowania,

– ostrożnościowo – pesymistycznym, w którym bierze się pod uwagę możliwość zaistnienia czynników wymienionych na liśćie zagrożeń słabych strony firmy,

– ambitny –optymistyczny , biorącym za podstawę możliwość wystąpienia czynników umieszczonych na liście szans otwierających się przed firmą.

 

30.10.2013

·         Inwestorzy interesują się przede wszystkim ryzykiem przedsięwzięcia oraz zdolnością kadry menedżerskiej do jego realizacji – interesuje ich wysoki zysk.

·         Banki są zobowiązane do prowadzenia klasyfikacji swoich dłużników opartej na ocenie ryzyka związanego z realizacją danego przedsięwzięcia,  a w konsekwencji do tworzenia znacznych rezerw – interesuje je zabezpieczenie zwrotu pożyczonego kapitału.

Niezbędne jest opisanie w biznes planie tematu ryzyka – ustalenie wszystkich możliwych zagrożeń oraz kroków podejmowanych przez kierownictwo firmy, aby uchronić się przed nimi albo zniwelować ich wpływ.

 

Większość przedsiębiorców wykazuje niechęć do ujawniania w planach, nawet potencjalnym inwestorom, informacji, które uważają za swoje tajemnice.

Rozwiązanie:

·         Oznaczenie biznes planu jako „handlowo-poufny”

·         Przed przedłożeniem planu inwestorom upewnienie się, czy nie mają oni sprzecznych interesów (np. duże wspólne inwestycje z konkretną firmą),

·         Pominięcie w planie danych uważanych za poufne i przesłanie inwestorom planu w formie wyciągu.

 

Jak zainteresować inwestorów, kredytodawców, … ?

·         Innowacyjna koncepcja

·         Wykorzystanie doradców z doświadczeniem w dziedzinie mobilizowania środków finansowych o ustalonej wiarygodności

·         Spełnianie wymogów formalnych i merytorycznych przez dokument /patrz: cechy dobrego biznes planu/

 

Cechy dobrego biznes planu

Rodzaje cech Wyszczególnienie
MERYTORYCZNE Kompleksowość
Długofalowość
Wykonalność
Zgodność wewnętrzna
Operatywność
Wariantowość
Elastyczność
FORMALNE Adekwatność
Zgodność ze standardami
Czytelność
Zwięzłość
Wiarygodność danych
Poprawność rachunkowa

 

Elementy procedury planowania biznesowego

·         Analiza działalności przedsiębiorstwa – opis i ocena; oszacowanie możliwości wprowadzenia zmian, ogólna opinia o przyszłej działalności.

·         Opracowanie zasadniczego planu – szczegółowa analiza oraz plan przekształceń i rozwoju wraz ze wszystkimi implikacjami.

·         Plan wprowadzenia w życie – plan wdrożenia; powołanie zespołów lub osób odpowiedzialnych za realizację oraz wyznaczenie jej nieprzekraczalnych terminów.

 

ZAKRES zagadnień poruszanych w biznes planie

Zakres merytoryczny planu obejmuje wszystkie zagadnienia wewnętrzne przedsiębiorstwa, oraz oddziaływania zewnętrzne.

1.       Prezentacja organizacji (5%)

2.       Analiza otoczenia (15%)

3.       Analiza organizacyjna firmy (15%)

4.       Rozwiązania strategiczne (30%)

5.       Plan działania (30%)

6.       Wnioski (5%)

 

Budowa biznes planu

Biznes plan składa się z 4 podstawowych części:

1.       Wprowadzenie do biznes planu

– podsumowanie (streszczenie) strategiczne

-charakterystyka działalności firmy

2.       Plan strategiczny

– wyniki analizy strategicznej

– cele (misja, wizja) strategiczne i operacyjne

3.       Plan fragmentaryczny (/dziedzinowy/szczegółowy)

– plan marketingowy

– plan operacyjny (tzw. plan techniczny)

– plan organizacji i zarządzania

– plan finansowy

4.       Wnioski i podsumowania, załączniki

 

 

 

Podsumowanie wykonawcze powinno wskazywać:

·         Cele sporządzenia biznes planu,

·         Krótki opis i uzasadnienie przedsięwzięć będących przedmiotem biznes planu,

– przewidywaną wielkość nakładów finansowych potrzebnych do osiągnięcia celów,

– sposoby finansowania zamierzeń,

·         Główne wnioski końcowa, w tym syntetyczną ocenę przewidywanych wyników finansowych i opis spodziewanych korzyści,

– MPV, okres zwrotu z inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji jako elementy świadczące o efektywności projektu oraz wpływ danego projektu na płynność i rentowność działalności firmy.

 

Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa

· …