ISTOTA RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ

 Dyspozycje:

 1. Przesłanki powstania rachunkowości
 2. Odmiany rachunkowości
 3. Pojęcie rachunkowości finansowej
 4. Podstawy prawne rachunkowości finansowej
 5. Podmiot rachunkowości finansowej
 6. Przedmiot rachunkowości finansowej
 7. Cel rachunkowości finansowej
 8. Zakres rachunkowości finansowej
 9. Zasady rachunkowości finansowej

 

 1. Przesłanki powstania rachunkowości

 

Rachunkowość wywodzi się od zapisów księgowych (rachunkowych, ewidencyjnych), czyli notatek dotyczących działalności gospodarczej, tj. zjawisk gospodarczych oraz posiadanego majątku.

 

Pierwotną przesłanką pojawienia się zapisów rachunkowych była konieczność wspomagania pamięci ludzkiej i jej odciążenia. Konieczność ta nasilała się wraz z rozwojem  życia gospodarczego, a głównie z:

 • wyodrębnieniem się majątkowym poszczególnych podmiotów (pojawieniem się własności prywatnej),
 • rozwojem produkcji i wymiany towarowej,
 • upowszechnianiem się pieniądza jako podstawowego ekwiwalentu umożliwiającego określenie wartości towaru.

 

Z przekazów historycznych wynika, że ewidencja gospodarcza była prowadzona już w starożytności: w Mezopotamii, w Egipcie, w Grecji i Rzymie, w Chinach, Indiach, państwie Azteków. Wzmianki o prowadzonych zapisach księgowych można też znaleźć w Starym Testamencie.

 

Za zalążek współczesnej rachunkowości uważa się średniowieczną księgowość kupiecką, wywodzącą się głównie z miast włoskich (Wenecja, Genua, Mediolan, Florencja), której podstawowe zasady kształtowały się w okresie od XII do XIV wieku.

Za ojca współczesnej rachunkowości uważa się Lucę Paccioliego, który w 1494 roku opublikował „ Zasady arytmetyki, geometrii, proporcji i proporcjonalności”.

 1. Odmiany rachunkowości

 

Rachunkowość jest jedna, ale z punktu widzenia celów poznawczych można ją klasyfikować według kilku różnych kryteriów i wyodrębniać na ich podstawie różne klasy (rodzaje, typy, odmiany) rachunkowości.

 

Kryteria klasyfikacji rachunkowości:

 1. relacje rachunkowości z teorią i praktyką
 2. skala rachunkowości
 • zakres przestrzenny rachunkowości
 1. przeznaczenie rachunkowości
 2. obligatoryjność prowadzenia (sformalizowanie) rachunkowości
 3. postać prowadzenia rachunkowości
 • technika rachunkowości
 • forma rachunkowości (księgowości)
 1. struktura systemowa rachunkowości
 2. rodzaj podmiotu rachunkowości
 3. specyfika branżowa (sektorowa, przedmiotowo-podmiotowa) rachunkowości
 • przedmiot zainteresowania rachunkowości
 • sytuacja podmiotu rachunkowości
 • ?.

 

Rachunkowość finansowa prowadzona w Polsce w postaci ksiąg rachunkowych jest:

 • dziedziną praktyczną – aktywnością, która wspomaga i determinuje prowadzenie działalności gospodarczej przez pomioty (jednostki) gospodarujące,
 • rachunkowością mikroekonomiczną (jednostkową),
 • rachunkowością krajową,
 • rachunkowością obligatoryjną
 • rachunkowością sformalizowaną
 1. Pojęcie rachunkowości finansowej

 

W toku rozwoju rachunkowości nie wykształciła się jej jednoznaczna definicja. Dotyczy to także rachunkowości finansowej.

 

W praktyce rachunkowość definiowana jest na różne sposoby:

 • jako ewidencja gospodarcza
 • jako system informacyjny
 • jako system pomiaru
 • jako odzwierciedlenie rzeczywistych stanów i procesów
 • jako język biznesu (środek przekazywania informacji o działalności gospodarczej)
 • jako działalność usługowa
 • jako ideologia (środek utrzymywania ekonomicznego porządku).

 

Np. według Zbigniewa Lutego, rachunkowość finansowa to system informacyjny w jednostce dostarczający danych liczbowych niezbędnych do oceny jej kondycji finansowej.

 1. Podstawy prawne rachunkowości finansowej

 

 

Przepisy z zakresu rachunkowości obowiązujące w Polsce można podzielić na:

 

I podstawowe

 • ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości
 • akty wykonawcze do ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości
 • uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia krajowych standardów rachunkowości
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003 z 29.09.2003 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady

 

II pozostałe

 • ustawa z 10.1994 r. o biegłych rewidentach ich samorządzie

– opublikowana (jednolity tekst) DzU z 2001 r. nr 31, poz. 359 ze zm.

 • akty wykonawcze do ustawy z 13.10.1994 r. o biegłych rewidentach ich samorządzie:
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 02.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (DzU z 2003 r. nr 211, poz. 2062)
 • uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie publikacji listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (wydawane od 2001 r. corocznie i publikowane w MP)

 

III inne przepisy odnoszące się do rachunkowości, ale niebędące aktami wykonawczymi do ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz do ustawy z 13.10.1994 r. o biegłych rewidentach ich samorządzie (np. patrz tabela 6)

 

 


Tabela1.  Inne przepisy odnoszące się do rachunkowości, obowiązujące w Polsce /niektóre/

 

Lp. Akt prawne
Ranga Data wydania Tytuł Źródło
1 Ustawa z 29.08.1997 r.

 

Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005 r.

Nr 8, poz. 60

2 Ustawa z 29.11.2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych Dz. U. z 2001 r.

Nr 3, poz. 20

3 Ustawa z 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (art. 34a wykorzystywanie środków transportu do celów służbowych) Dz. U. z 2004 r.

Nr 204, poz. 2088

4 Ustawa z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz. U. z 2004 r.

Nr 171, poz. 1800

5 Ustawa z 03.06.2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Dz. U. z 2005 r.

Nr 132, poz. 1108

6 Ustawa z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2005 r.

Nr 184, poz. 1539

7 Rozporządzenie Ministra Finansów z 17.12.2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Dz. U. z 2002 r.

Nr 219, poz. 1836

8 Rozporządzenie Ministra Finansów z 17.12.2002 r. w sprawie prowadzenia kart przychodów

 

Dz. U. z 2002 r.

Nr 219, poz. 1839

9 Rozporządzenie Ministra Finansów z 23.01.2003 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przez partie polityczną Dz. U. z 2003 r.

Nr 11, poz. 118

10 Rozporządzenie Ministra Finansów z 14.04.2003 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Dz. U. z 2003 r.

Nr 80, poz. 724

11 Rozporządzenie Ministra Finansów z 26.08.2003 r.

 

w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Dz. U. z 2003 r.

Nr 152, poz. 1475

12 Rozporządzenie Ministra Finansów z 31.03.2004 r. w sprawie prowadzenia rachunkowości przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Parlamentu Europejskiego Dz. U. z 2004 r.

Nr 53, poz. 528

13 Rozporządzenie Ministra Finansów z 16.12.2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Dz. U. z 2004 r.

Nr 282, poz. 2803

14 Rozporządzenie Ministra Finansów z 15.03.2005 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń Dz. U. z 2005 r.

Nr 51, poz. 465

15 Rozporządzenie Ministra Finansów z 22.08.2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach Dz. U. z 2005 r.

Nr 165, poz. 1373

16 Rozporządzenie Ministra Finansów z 18.10.2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości Dz. U. z 2005 r.

Nr 209, poz. 743

17 Rozporządzenie Ministra Finansów z 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Dz. U. z 2005 r.

Nr 209 poz. 744

18 Rozporządzenie Ministra Finansów z 19.01.2006 r.

 

w sprawie zasad rachunkowości i planu w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych Dz. U. z 2006 r.

Nr 17, poz. 134

19 Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.06.2006 r.

 

w sprawie zasad rachunkowości i planu w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2006 r.

Nr 112, poz. 1761

20 Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.07.2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych Dz. U. z 2006 r.

Nr 142, poz. 1020

21 Rozporządzenie Ministra Finansów z 09.05.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej Dz. U. z 2008 r.

Nr 91, poz. 565

22 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy Dz. U. z 2002 r.

Nr 27, poz. 271

23 Uchwała nr 16/2003 Rady Polityki Pieniężnej z 16.12.2003 r. w sprawie zasad rachunkowości, układu aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego Dz. Urz. NBP nr 22 poz. 38 z 2003 r.
24 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 31.03.2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Dz. U. z 2005 r.

Nr 68, poz. 599

25 Rozporządzenie Ministra Sportu z 30.06.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Dz. U. z 2006 r.

Nr 125, poz. 871

26 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 22.04.2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji Dz. U. z 2008 r.

Nr 84, poz. 515

27 Rozporządzenie Rady Ministrów z 06.04.2004 r.

 

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) Dz. U. z 2004 r.

Nr 89, poz. 844

28 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok …. Dz. U. …
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie … specjalnej strefy ekonomicznej (np. tarnobrzeskiej, katowickiej, mieleckiej) w sprawie
29 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok …. Dz. U. …
30 Obwieszczenie Prezesa GUS z 19.01.1993 r.

 

w sprawie ustalenia współczynników przeliczeniowych do aktualizacji wyceny wartości środków trwałych na dzień 01.01.1993 r. M. P. z 1993 r.

Nr 4, poz. 16

31 Obwieszczenie Prezesa GUS z 06.01.1994 r.

 

w sprawie ustalenia wskaźników przeliczeniowych do aktualizacji wyceny wartości środków trwałych na dzień 01.01.1994 r. M. P. z 1994 r.

Nr 2, poz. 9

32 Obwieszczenie Prezesa GUS z 08.02.1995 r.

 

w sprawie ustalenia wskaźników przeliczeniowych do aktualizacji wyceny środków trwałych na dzień 01.01.1995 r. M. P. z 1995 r.

Nr 9, poz. 125

33 Komunikat Prezesa GUS z 28.08.2000 r.

 

w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2000 r. M. P. z 2000 r.

Nr 27, poz. 556

34 Komunikat Prezesa GUS z 28.11.2000 r.

 

w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze trzy kwartały 2000 r. M. P. z 2000 r.

Nr 40, poz. 801


Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości

 

Ogólna charakterystyka ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości

 • obowiązuje od 01.01.1995 r.
 • była nowelizowana w sumie 32 razy (stan na 30.09.2008 r.) 16 +1 + 15
 • opublikowana:
  • U.02.76.694 (jednolity tekst)
  • U.03.60.535
  • U.03.124.1152
  • U.03.139.1324
  • U.03.229.2276
  • U.04.96.959
  • U.04.145.1535
  • U.04.146.1546
  • U.04.213.2155
  • U.05.10.66
  • U.05.184.1539
  • U.05.267.2252
  • U.06.157.1119
  • U.06.208.1540
  • U.08.63.393
  • U.08.144.900

 

 

Zakres podmiotowy ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości

 

Ustawą o rachunkowości objęto wszystkie jednostki mające siedzibę (jednostki krajowe) lub miejsce sprawowania zarządu (jednostki zagraniczne) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji), spółki cywilne*, inne osoby prawne z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego
 2. osoby fizyczne oraz spółki* cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro
 3. gminy, powiaty, województwa i ich związki, państwowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne: jednostki budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, zakłady budżetowe, fundusze celowe niemające osobowości prawnej
 4. jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej z wyjątkiem spółek*
 5. osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
 6. inne jednostki, jeżeli otrzymują na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych (od początku roku obrotowego, w którym dotacje/subwencje zostały im przyznane)

 

Zakres przedmiotowy ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości

 

Ustawa określa:

 • zasady rachunkowości
 • tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów
 • zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 

Ustawa składa się z:

 1. trzynastu (11 + 2) rozdziałów (łącznie 116 artykułów = 86 + 33 – 3):
 2. Przepisy ogólne
 3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 4. Inwentaryzacja
 5. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego

4a.   Łączenie się spółek

 1. Sprawozdania finansowe jednostki
 2. Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej
 3. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
 4. Ochrona danych

8a.    Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

 1. Odpowiedzialność karna
 2. Przepisy szczególne i przejściowe
 3. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe
 4. trzech (3) załączników zawierających wzory sprawozdań finansowych jednostek:
 5. innych niż banki i zakłady ubezpieczeń
 6. banków
 7. zakładów ubezpieczeń

 


Tabela 2. Zawartość ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości

 

Rozdział Artykuł Zawartość
Rozdział 1 Przepisy ogólne

 

Art. 1 Zakres przedmiotowy ustawy
Art. 2 Zakres podmiotowy ustawy
Art. 3 Wyjaśnienie pojęć stosowanych w ustawie
Art. 4 Obowiązki i prawa jednostek w zakresie rachunkowości; zakres rachunkowości
Art. 4a Obowiązki i odpowiedzialność kierownika oraz członków rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki w odniesieniu do zgodności sprawozdania finansowego z ustawą
Art. 5 Zasada ciągłości i kontynuacji działalności
Art. 6 Zasada memoriału i współmierności
Art. 7 Zasada wyceny po cenie nabycia (koszcie wytworzenia), z zachowaniem ostrożności; Zakaz kompensat
Art. 8 Zasada istotności; dopuszczalne odstępstwa od zasady ciągłości
Rozdział 2 Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 

Art. 9 Język i waluta
Art. 10 Dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Prawo stosowania polskich standardów i MSR
Art. 11 Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych
Art. 12 Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych
Art. 13 Elementy ksiąg rachunkowych i ich oznaczanie
Art. 14 Dziennik
Art. 15 Konta księgi głównej
Art. 16 Konta ksiąg pomocniczych
Art. 17 Prowadzenie kont ksiąg pomocniczych
Art. 18 Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych
Art. 19 Inwentarz
Art. 20 Podstawa zapisów w księgach rachunkowych
Art. 21 Treść dowodu księgowego
Art. 22 Cechy dowodu księgowego i poprawianie występujących w nim błędów
Art. 23 Postać i treść zapisu księgowego
Art. 24 Warunki uznania ksiąg rachunkowych za prawidłowe
Art. 25 Poprawianie błędnego zapisu księgowego
Rozdział 3  Inwentaryzacja Art. 26 Zakres, metody i częstość inwentaryzacji
Art. 27 Udokumentowanie i rozliczanie inwentaryzacji
Rozdział 4  Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego

 

Art. 28 Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów; definicje podstawowych rodzajów cen
Art. 29 Wycena aktywów i pasywów, jeżeli działalność nie jest kontynuowana
Art. 30 Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
Art. 31 Wycena środków trwałych
Art. 32 Amortyzacja środków trwałych
Art. 33 Wycena i amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych; uściślenie niektórych pojęć
Art. 34 Szczególne zasady wyceny rzeczowych składników majątku obrotowego
Art. 34a Ustalanie przychodów z niezakończonych, długotrwałych umów o usługi
Art. 34b Rozliczanie kosztów wytworzenia
Art. 34c Rozliczanie kosztów wytworzenia niezakończonych, długotrwałych umów o usługi
Art. 34d Możliwość niestosowania szczególnego sposobu rozliczeń przychodów i kosztów niezakończonych, długotrwałych umów o usług
Art. 35 Szczególne zasady wyceny aktywów finansowych
Art. 35a Szczególne zasady wyceny instrumentów finansowych
Art. 35b Aktualizacja należności
Art. 35c Odwracanie odpisów aktualizujących
Art. 35d Rezerwy na zobowiązania
Art. 36 Kapitały (fundusze) własne
Art. 36a Wynik na zagospodarowaniu udziałów (akcji) własnych
Art. 37 Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Art. 38 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
Art. 39 Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Art. 40 Uchylony
Art. 41 Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Art. 42 Elementy wyniku finansowego netto innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń
Art. 43 Elementy  wyniku finansowego netto banku
Art. 44 Elementy  wyniku finansowego netto zakładu ubezpieczeń
Rozdział 4a  Łączenie się spółek

 

Art. 44a Metody łączenia spółek i dzień połączenia
Art. 44b Metoda nabycia
Art. 44c Metoda łączenia udziałów
Art. 44d Rozszerzenie zakresu stosowania metody nabycia i metody łączenia udziałów

 

 

 

 

 

Rozdział 5  Sprawozdania finansowe jednostki

 

Art. 45 Terminy i zasady sporządzania sprawozdania finansowego, jego składniki oraz język i waluta
Art. 46 Bilans
Art. 47 Rachunek zysków i strat
Art. 48 Informacja dodatkowa
Art. 48a Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Art. 48b Rachunek przepływów pieniężnych
Art. 49 Sprawozdanie z działalności jednostki
Art. 50 Szczegółowość sprawozdań finansowych
Art. 51 Łączne sprawozdanie finansowe
Art. 52 Termin sporządzenia i podpisywanie sprawozdania finansowego
Art. 53 Zatwierdzanie sprawozdania finansowego
Art. 54 Zdarzenia po dacie bilansu, błędy podstawowe
Rozdział 6  Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej

 

Art. 55 Obowiązek sporządzania i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Art. 56 Zwolnienia z konsolidacji
Art. 57 Wyłączenia z konsolidacji
Art. 58 Dodatkowe zwolnienia z konsolidacji
Art. 59 Metody konsolidacji
Art. 60 Metoda pełna
Art. 61 Metoda proporcjonalna
Art. 62 Metoda praw własności
Art. 63 Metoda praw własności stosowana w jednostkowych sprawozdaniach finansowych
Art. 63a Kiedy nie stosuje się metody praw własności
Art. 63b Warunki, jakie powinny spełniać objęte konsolidacją sprawozdania finansowe
Art. 63c Warunki, jakie powinno spełniać skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Art. 63d Skonsolidowane sprawozdanie emitentów papierów wartościowych
Rozdział 7  Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych Art. 64 Zakres obowiązku badania sprawozdań finansowych
Art. 64a Ogłaszanie sprawozdań finansowych oddziałów zagranicznych instytucji finansowych
Art. 64b Zwolnienia od ogłaszania sprawozdań finansowych oddziałów zagranicznych instytucji finansowych
Art. 65 Cel oraz treść opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego
Art. 66 Bezstronność i niezależność biegłego rewidenta
Art. 67 Uprawnienia i obowiązki informacyjne biegłego rewidenta
Art. 67a Badanie innych sprawozdań niż określone w art. 64
Art. 68 Termin udostępniania rocznych sprawozdań finansowych oraz opinii i raportu biegłego rewidenta
Art. 69 Składanie rocznego sprawozdania finansowego w rejestrze sądowym
Art. 70 Ogłaszanie rocznego sprawozdania finansowego
Rozdział 8  Ochrona danych

 

Art. 71 Przechowywanie i ochrona danych
Art. 72 Postać przechowywanych danych, przetwarzanych przy użyciu komputera
Art. 73 Miejsce i sposób przechowywania danych
Art. 74 Okresy przechowywania danych
Art. 75 Udostępnianie danych
Art. 76 Przechowywanie danych jednostek niekontynuujących działalności
Rozdział 8a    Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

 

Art. 76a Pojęcie i zakres usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podmiotu do tego uprawnione
Art. 76b Certyfikat księgowy
Art. 76c Egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy – zakres i forma
Art. 76d Kwalifikacja do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy
Art. 76e Komisja egzaminacyjna – zadania
Art. 76f Komisja egzaminacyjna – skład, prawa i obowiązki członków
Art. 76g Wykaz osób, które uzyskały certyfikat księgowy
Art. 76h Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Art. 76i Zobowiązanie Ministra Finansów do wydania stosownych rozporządzeń w związku z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych
Rozdział 9  Odpowiedzialność karna

 

Art. 77 Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych
Art. 78 Odpowiedzialność biegłego rewidenta za opinię
Art. 79 Odpowiedzialność za naruszenie innych przepisów ustawy
Rozdział 10  Przepisy szczególne i przejściowe

 

Art. 80 Ograniczenie zakresu stosowania niektórych przepisów ustawy
Art. 80a uchylony
Art. 81 Zakres obowiązków Ministra Finansów do wydania przepisów wykonawczych do ustawy (rozporządzeń)
Art. 82 Zakres uprawnień Ministra Finansów do wydania przepisów wykonawczych do ustawy (rozporządzeń)
Art. 83
Rozdział 11  Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe Art. 84 pominięty
Art. 85 Uchylenie przepisów
Art. 86 Data wejścia w życie ustawy

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Załącznik nr 2

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla banków

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Załącznik nr 3

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla zakładów ubezpieczeń

 

Wstęp
Bilans
Techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych
Techniczny rachunek ubezpieczeń na życie
Ogólny rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)
Dodatkowe informacje i objaśnienia

 

 


 Akty wykonawcze do ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości

 

Akty wykonawcze do ustawy o rachunkowości:

 1. są wydawane wyłącznie na mocy Ustawy (art.: 76h ust. 2, 76i, 80 ust. 2, 81, 82)
 2. mogą być wydawane jedynie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych – tylko w jednym przypadku (obie funkcje łączy obecnie Minister Finansów)
 3. mogą być wydawane wyłącznie w postaci rozporządzeń
 4. są publikowane w Dzienniku Ustaw
 5. można je podzielić na:
  1. obligatoryjne – takie, które na mocy Ustawy Minister Finansów powinien wydać
  2. fakultatywne – takie, które na mocy Ustawy Minister Finansów może, ale nie musi wydać

 

Obligatoryjne akty wykonawcze do Ustawy

 

 • MF określa szczególne zasady rachunkowości:
  • funduszy inwestycyjnych (po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego)
  • domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska (po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego KNF)
  • zakładów ubezpieczeń (po zasięgnięciu opinii KNF)
  • funduszy emerytalnych (po zasięgnięciu opinii KNF)
  • banków (po zasięgnięciu opinii KNF nsowego)
  • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (po zasięgnięciu opinii Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej)
 • MF określa:
 • zasady tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków
 • szczegółowe zasady sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
 • szczegółowe zasady uznawania, metody wyceny, zakres ujawniania i sposób prezentacji instrumentów finansowych
 • zakres działania, liczbę członków i podmioty uprawnione do ich zgłoszenia oraz sposób organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości
  • MF określa:
 • wzór wniosku i dokumentów składanych przez osoby ubiegające się o wydanie certyfikatu księgowego
 • wzór certyfikatu księgowego oraz sposób postępowania przy wydawaniu duplikatów certyfikatów księgowych
 • wykaz dokumentów składanych przez osoby ubiegające się o zakwalifikowanie do egzaminu
 • wysokość wynagrodzeń przewodniczącego, członków i sekretarzy Komisji
 • wysokość i sposób wnoszenia opłaty egzaminacyjnej oraz tryb dokonywania zwrotu opłaty
 • szczegółowe zadania Komisji, przewodniczącego Komisji, sekretarzy Komisji oraz regulaminu działania Komisji
 • sposób organizowania i regulamin przeprowadzania egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy, szczegółowy zakres tematyczny egzaminu oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu
 • wykaz dokumentów będących podstawą do dokonania zmian danych w wykazie osób, które uzyskały certyfikat księgowy
  • MF (minister właściwy do spraw instytucji finansowych) określa:
 • szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną

Fakultatywne  akty wykonawcze do Ustawy

 • MF może określić szczególne zasady rachunkowości:
  • dla jednostek niebędących spółkami handlowymi i nieprowadzących działalności gospodarczej
  • Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz funduszu rozliczeniowego, o którym mowa w przepisach o obrocie papierami wartościowymi (po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego KNF)
  • funduszu gwarancyjnego, o którym mowa w przepisach o obrocie papierami wartościowymi (po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego KNF)
  • spółek prowadzących giełdy oraz rynek pozagiełdowy (po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego KNF)
 • MF może określić wzorcowe plany kont:
  • dla banków (po zasięgnięciu opinii KNF)
  • dla jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi (po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego KNF)
  • dla funduszy inwestycyjnych (po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego KNF)
 • dla zakładów ubezpieczeń (po zasięgnięciu opinii KNF)
 • dla funduszy emerytalnych (po zasięgnięciu opinii KNF)
 • dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (po zasięgnięciu opinii KSKO-K)
 • dla pozostałych jednostek
 • MF może wprowadzić obowiązek badania sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych (gminy, powiaty, województwa i ich związki, państwowe, gminne, powiatowe, wojewódzkie: jednostki budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, zakłady budżetowe, fundusze celowe niemające osobowości prawnej)


Tabela 3. Akty wykonawcze do ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości

Lp. Rozporządzenia Ministra Finansów
Data wydania Tytuł Źródło
Obligatoryjne Rozporządzenia Ministra Finansów
1 z 21.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych DzU z 2001 r. Nr 138, poz. 1550
2 z 28.11.2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości DzU z 2001 r. Nr 140, poz. 1580
3 z 12.12.2001 r.

 

w sprawie szczególnych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych DzU z 2001 r. Nr 149, poz. 1674
4 z 10.12.2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków DzU z 2003 r. Nr 218 poz. 2147
5 z 13.04.2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych DzU z 2005 r. Nr 61, poz. 537
6 z 24.12.2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń DzU z 2007 r. Nr 248, poz. 1846
7 z 24.12.2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych DzU z 2007 r. Nr 248 poz. 1847
8 z 24.12.2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych DzU z 2007 r. Nr 249, poz. 1859
9 z 27.12.2007 r.

 

w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska DzU z 2007 r. Nr 250, poz. 1871
10 z 08.08.2008 r.

 

w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych DzU z 2008 r. Nr 162, poz. 1004
11 z 29.08.2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków DzU z 2008 r. Nr 161, poz. 1002
Fakultatywne Rozporządzenia Ministra Finansów
1 z 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej DzU z 2001 r. Nr 137, poz. 1539
2 z 12.12.2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont banków DzU z 2001 r. Nr 152, poz. 1727


Krajowe Standardy Rachunkowości

 

Krajowe Standardy Rachunkowości:

 1. są wydawane:
  • przez Komitet Standardów Rachunkowości
  • w postaci uchwał
  • na podstawie:
 • 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. U. Nr 140, poz. 1580 ze zm.) oraz
 • 2 ust. 3 wewnętrznego regulaminu działania Komitetu Standardów Rachunkowości
 1. są publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów

 

Tabela 3. Wykaz Krajowych Standardów Rachunkowości

Numer KSR Nazwa KSR Źródło
KSR l Rachunek przepływów pieniężnych Uchwała Komitetu Standardów Rachunkowości nr 5/03 z 22.07.2003 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”

DzUrz MF z 2003 r. nr 12, poz. 69

KSR 2 Podatek dochodowy Uchwała Komitetu Standardów Rachunkowości nr 5/04 z 14.09.2004 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy”

DzUrz MF z 2004 r. nr 13, poz. 132

KSR 3 Niezakończone usługi budowlane Uchwała Komitetu Standardów Rachunkowości nr 9/06 z 18.09.2006 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”

DzUrz MF z 2006 r. nr 13, poz. 93

KSR 4  Utrata wartości aktywów Uchwała Komitetu Standardów Rachunkowości nr 6/07 z 26.06.2007 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”

DzUrz MF z 2007 r. nr 8, poz. 46

KSR 5 Leasing, najem, dzierżawa Uchwała Komitetu Standardów Rachunkowości nr 2/08 z 11.03.2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 5 „Leasing, najem, dzierżawa”

DzUrz MF z 2008 r. nr 4, poz. 35

KSR 6

projekt

Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe Uchwała Komitetu Standardów Rachunkowości nr …/09 z … r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”

 

 

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

 

Pojęcie międzynarodowych standardów rachunkowości

Pod pojęciem „standardy rachunkowości” należy rozumieć opis sposobu prawidłowego rozwiązania konkretnych problemów rachunkowości w określonych warunkach.

„Standardy rachunkowości”, niezależnie od ich zasięgu terytorialnego, dotyczą wyłącznie informacji z zakresu „rachunkowości finansowej” – opisują sposoby ujmowania informacji w obligatoryjnych sprawozdaniach finansowych.

Pojęcia „standardy rachunkowości” nie należy utożsamiać z pojęciem „zasady rachunkowości”, które oznacza kanony postępowania (prawidłowości podstawowe, fundamentalne) w rachunkowości  o ponadczasowym charakterze, niezależne od zmieniających się warunków gospodarczych.

 

Tabela 4. Pojęcie międzynarodowych standardów rachunkowości nie jest jednolite

Wydawca międzynarodowych standardów rachunkowości Pojęcie międzynarodowych standardów rachunkowości
Rada WE (przed 07.021992 r. EWG)

– dyrektywy Rady WE z zakresu rachunkowości, (7)

1. wszelkie normy rachunkowości o zasięgu ponad krajowym

 

Rada Standardów Rachunkowości Sprawozdawczości Finansowej (Financial Accounting Standards Board – FASB)

amerykańskie ogólnie akceptowane zasady rachunkowości (Generalny Accepted Accounting Principles – GAAP), wydawane w postaci Komunikatów w sprawie Standardów Rachunkowości Finansowej (Statements of Financial Accounting Standards – SFAS), (około 160)

2. normy rachunkowości powszechnie w świecie akceptowane i uznawane za standardy międzynarodowe

 

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (International Accounting Standards Board – IASB)

– MSR

3. normy rachunkowości wydawane przez RMSR w Londynie

 

Zakres MSR obowiązujących w Polsce

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości obowiązujące w Polsce obejmują swoim zakresem:

 • „stare” Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – MSR (International Accounting Standards – IAS), publikowane przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – KMSR (International Accounting Standards Committee – IASC)
 • „nowe” Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej – MSSF (International Financial Accounting Standards – IFAS), publikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – RMSR (International Accounting Standards Board – IASB), od 2001 r.
 • interpretacje MSR, wydawane przez Stały Komitet ds. Interpretacji KMSR – SKI (IASC’s Standing Interpretations Committee – SIC),
 • interpretacje MSSF, wydawane przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej – KIMSF (International Financial Reporting Interpretations Committee – IFRIC), od 2002 r.

które, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 19.07.2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, zostały ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (w Dzienniku Urzędowym WE L).

Procedura przyjmowania MSR w UE (tzw. „endorsement procedure”):

 • wydanie standardu/interpretacji przez RMSR/KIMS
 • wydanie rekomendacji w sprawie przyjęcia lub odrzucenia standardu/interpretacji przez Europejską Grupę Doradczą do spraw Sprawozdawczości Finansowej (European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG) – prywatną organizację europejską doradzającą Komitetowi Regulacyjnemu ds. Rachunkowości (Accounting Regulatory Committee – ARC), który działa przy Komisji Europejskiej
 • zaaprobowanie przyjęcia standardu/interpretacji przez Komitet Regulacyjny ds. Rachunkowości
 • wydanie opinii przez Parlament Europejski na temat standardu/interpretacji
 • wydanie przez Komisję Europejską rozporządzenia zawierającego tekst przyjętego standardu/interpretacji i opublikowanie go/jej we wszystkich językach urzędowych UE.

 

 


Rozporządzenia Komisji Europejskiej przyjmujące określone MSR

 

Aktualnie w mocy pozostaje rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003 z 29.09.2003 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez:

Tabela 5. Wykaz aktualnych MSR/MSSF oraz interpretacji MSR/MSSF (stan na 31.12.2007 r.)

MSR (IAS) MSSF (IFRS) Interpretacje SKI (SIC) i KIMSF (IFRIC)
Nr Nazwa Nr Nazwa Nr Nazwa
IAS 1 Prezentacja sprawozdań finansowych IFRS 1  Zastosowanie MSSF po raz pierwszy SIC 7 Wprowadzenie waluty euro
IAS 2 Zapasy IFRS 2 Płatności w formie akcji własnych SIC 10 Pomoc rządową – brak konkretnego powiązania   z działalnością operacyjną
IAS 7 Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych IFRS 3 Połączenia jednostek gospodarczych SIC 12 Konsolidacja jednostek specjalnego przeznaczenia
IAS 8 Zasady (polityka rachunkowości), zmiany zasad wyceny i błędy w rachunkowości IFRS 4 Umowy ubezpieczeniowe SIC 13 Współkontrolowane jednostki – niepieniężny wkład wspólników
IAS 10 Zdarzenia następujące po dniu bilansowym IFRS 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana SIC 15 Leasing operacyjny – specjalne oferty promocyjne
IAS 11 Umowy o usługi budowlane IFRS 6 Poszukiwanie i wycena złóż mineralnych SIC 21 Podatki dochodowe-realizacja wartości przeszacowanych aktywów, które nie podlegają. amortyzacji
IAS 12 Podatki dochodowe IFRS 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji SIC 25 Podatki dochodowe – zmiana statusu podatkowego jednostki gospodarczej lub jej udziałowców
IAS 14 Sprawozdawczość segmentów działalności IFRS 8 Segmenty operacyjne SIC 27 Ocena istoty transakcji wykorzystujących prawna. formie, leasingu
IAS 16 Nieruchomości, grunty i wyposażenie SIC 29 Ujawnianie informacji – umowy na usługi koncesjonowane
IAS 17 Leasing SIC 31 Przychody – transakcje barterowe obejmujące usługi reklamowe
IAS 18 Przychody SIC 32 Wartości niematerialne – koszt witryny internetowej
IAS 19

 

Świadczenia pracownicze IFRIC 1 Zmiany dotyczące istniejących zobowiązań z tytułu wycofania środków trwałych z użycia, przywrócenia do stanu pierwotnego i innych podobnych zobowiązań
IAS 20 Rachunkowość dotacji rządowych oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej IFRIC 2 Udziały członkowskie w spółdzielniach i podobne instrumenty finansowe
IAS 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych IFRIC 4 Ustalenie, czy umowa zawiera w sobie elementy leasingu
IAS 23 Koszty finansowania zewnętrznego IFRIC 5 Prawa do udziałów w funduszach na utylizację, rekultywację i odnowę środowiska naturalnego (związanych z usuwaniem skutków zniszczenia środowiska)
IAS 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych IFRIC 6 Zobowiązania wynikające z uczestnictwa w specyficznym rynku  – zużyty, sprzęt elektryczny i elektroniczny
IAS 26 Rachunkowość

i sprawozdawczość programów

świadczeń emerytalnych

IFRIC 7 Zastosowanie metody przekształceń zgodnie z MSR 29
IAS 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe IFRIC 8 ZakresMSSF2
IAS 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych IFRIC 9 Ponowna wycena wbudowanych instrumentów pochodnych
IAS 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji IFRIC 10 Śródroczna sprawozdawczość finansowa i utrata wartości
IAS 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach IFRIC 11 MSSF 2 Transakcje w grupie kapitałowej i na akcjach własnych
IAS 32 Instrumenty finansowe: prezentacja IFRIC 12 Porozumienia w sprawie świadczenia usług publicznych
IAS 33 Zysk przypadający na jedną akcje IFRIC13 Programy lojalnościowe
IAS 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa IFRIC 14 Ograniczenia w zakresie definicji korzyści ekonomicznych, minimalnych wymogów finansowych i ich interakcja
IAS 36 Utrata wartości aktywów
IAS 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
IAS 38 Wartości niematerialne
IAS 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena
IAS 40 Nieruchomości inwestycyjne
IAS 41 Rolnictwo

Źródło: opracowanie własne: www.iasb.org/standards/summaries.asp.

Do chwili obecnej (do 31.12.2007 r.) wydano 41 MSR, z tym że w mocy pozostaje 31, ponadto wydano 8 MSSF (łącznie wydanych/aktualnych jest 49/39). Dodatkowo wydanych/aktualnych jest 46/24 interpretacji (32/11 SIC i 14/13 IFRIC)

 

 

Tabela 6. Hierarchia ważności podstawowych przepisów z zakresu rachunkowości obowiązujących w Polsce

 

Stopień ważności Podmioty rachunkowości sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR Pozostałe podmioty rachunkowości prowadzące księgi rachunkowe
1 rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003 z 29.09.2003 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości
2 ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości akty wykonawcze

do ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości

3 akty wykonawcze

do ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości

uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia krajowych standardów rachunkowości
4 uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia krajowych standardów rachunkowości międzynarodowe standardy rachunkowości

 

 

 1. Podmiot rachunkowości finansowej

 

Za podmiot rachunkowości uznaje się każdą jednostkę wyodrębnioną majątkowo, prowadzącą rachunkowość.

Wyodrębnienie majątkowe może mieć charakter:

– formalnoprawny  (wyodrębnienie jest usankcjonowane  prawnie, np. wpis przedsiębiorcy do odpowiedniego rejestru),

– umowny (wyodrębnienie ma charakter wyłącznie umowny, np. wydzielenie w ramach jednostki wielozakładowej  zakładów prowadzących odrębną rachunkowość).

Jak z powyższego wynika, podmiotem rachunkowości może być:

 • wyodrębniony w ramach struktury organizacyjnej jakiegoś przedsiębiorstwa, zakład (oddział),
 • podmiot gospodarczy, który może działać w jednej z wielu form organizacyjno-prawnych:
  • jako osoba prawna (np. spółka akcyjna, przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia),
  • jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka cywilna, osoba fizyczna),
 • grupa kapitałowa (jednostka dominująca wraz jednostkami zależnymi).

 

Podmiotami rachunkowości finansowej prowadzonej w postaci ksiąg rachunkowych  są w Polsce wszystkie jednostki  spełniające jednocześnie trzy warunki:

 1. mające siedzibę (jednostki krajowe) lub miejsce sprawowania zarządu (jednostki zagraniczne) na terenie Polski
 2. prowadzące jakąkolwiek, ale zgodną z prawem działalność (także w organizacji), względnie realizujące zadania zlecone przez budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego lub fundusze celowe ze środków zleceniodawcy (bez względu na ich formę organizacyjno-prawną)
 3. nie zostały objęte wykazem wyjątków (wykluczeniami).


Tabela 7. Wykluczenia podmiotowe i przedmiotowe z obowiązku przestrzegania zasad rachunkowości finansowej prowadzonej w postaci ksiąg rachunkowych, określonych w Ustawie

Wykluczenia Całkowite (podmioty nie prowadzą ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą) Częściowe (podmioty prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z Ustawą, ale nie dotyczą ich niektóre jej przepisy)
Bezwzględne (są aktualne bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków) 1) Skarb Państwa

2) Narodowy Bank Polski

·    gminy, powiaty, województwa i ich związki,

·    państwowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne:

–   jednostki budżetowe,

–    gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych,

–   zakłady budżetowe,

–   fundusze celowe niemające osobowości prawnej

(rozdziały 5, 6 i 7*)

Względne (są aktualne po spełnieniu określonych warunków) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli:

–   w poprzednim roku obrotowym ich przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i operacji finansowych nie osiągnęły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro

–   nie wyraziły w odpowiednim trybie woli prowadzenia ksiąg rachunkowych (urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym)

1) jednostki spełniające jednocześnie dwa warunki:

·    niebędące spółkami prawa handlowego

·    nieprowadzące działalności gospodarczej

(np. fundacje, partie polityczne)

(rozdziały 6 i 7)

2) jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR **

(stosują przepisy Ustawy i aktów wykonawczych do niej w zakresie nieuregulowanym w MSR)

* Minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze rozporządzenia  wprowadzić obowiązek badania sprawozdań finansowych.

 

** Skonsolidowane sprawozdanie finansowe musi być sporządzane zgodnie z MSR w przypadku:

 • emitentów papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 19.07.2002 r. nr 1606/2002/WE w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (DzUrz UE – polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, s. 609)
 • banków.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe może być sporządzane zgodnie z MSR, jeżeli spełnione są jednocześnie dwa warunki:

 • dotyczy:
  • emitentów papierów wartościowych zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia)
 • jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca wyższego szczebla sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR
 • organ jednostki dominującej zatwierdzający sprawozdanie finansowe podjął decyzję o jego sporządzeniu zgodnie z MSR

Sprawozdanie finansowe jednostki może być sporządzane zgodnie z MSR, jeżeli spełnione są jednocześnie dwa warunki:

 • jednostka jest:
  • emitentem papierów wartościowych dopuszczonych, emitentem zamierzającym ubiegać się lub ubiegającym się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia) lub
  • jednostką wchodzącą w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR
  • oddziałem przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli przedsiębiorca ten sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR
 • organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki podjął decyzję o jego sporządzeniu zgodnie z MSR.

 

 1. Przedmiot rachunkowości finansowej

 

Reasumując i uogólniając oraz upraszczając można stwierdzić, że przedmiotem rachunkowości są:

 • majątek rozpatrywany dwustronnie, jako aktywa i pasywa,
 • spełniające określone warunki zjawiska gospodarcze (strumienie, czynniki), zwane operacjami gospodarczymi.

 

 

 1. Cel rachunkowości finansowej

 

Celem rachunkowości finansowej jest rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki (grupy kapitałowej).

 

 

 1. Zakres rzeczowy (przedmiotowy, merytoryczny) rachunkowości finansowej

 

Części rachunkowości

ujęcie tradycyjne:

I księgowość – zajmuje się ewidencją (obserwacją, pomiarem i rejestracją) zjawisk gospodarczych mających wpływ na stan majątkowy i sytuację finansową jednostki, czyli operacji gospodarczych. W jej zakres wchodzą:

 • dokumentacja operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • wycena,

 

II rachunek kosztów – zajmuje się rejestracją kosztów  w różnych układach ewidencyjnych, ich rozliczaniem, kalkulacją, analizą i planowaniem  w celu kontroli ich ponoszenia oraz podejmowania decyzji o ich poziomie w przyszłości.

III sprawozdawczość finansowa – zajmuje się zestawieniem i prezentacją danych ewidencji księgowej i rachunku kosztów w przekrojach możliwie wszechstronnie charakteryzujących stan majątkowy i sytuację finansową podmiotu oraz umożliwiających analizę jego działalności.

ujęcie nowsze węższe:

IV interpretacja danych sprawozdawczych

ujęcie nowsze szersze:

V statystyka ekonomiczna w skali podmiotu gospodarczego

VI planowanie w skali podmiotu gospodarczego

 

Zakres rachunkowości finansowej prowadzonej w postaci ksiąg rachunkowych w Polsce

 

Rachunkowość finansowa jednostki, prowadzona w postaci ksiąg rachunkowych, obejmuje:

 1. przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości
 2. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych w porządku chronologicznym i systematycznym
 3. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
 4. wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
 5. sporządzanie sprawozdań finansowych
 6. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej (dowodów księgowych, pozostałej dokumentacji przewidzianej Ustawą)
 7. poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w określonych przepisami Ustawy przypadkach.

 

Elementy wymienione w punktach od 1 do 6 są obligatoryjne dla wszystkich jednostek prowadzących rachunkowość w postaci ksiąg rachunkowych, natomiast element wymieniony jako ostatni – tylko dla niektórych (największych) spośród nich.

 

 

 1. Zasady rachunkowości finansowej

 

Pojęcie „zasady (prawidłowej) rachunkowości” nie jest rozumiane jednoznacznie:

 • za pojęcia jednoznaczne lub bliskoznaczne do pojęcia „zasady rachunkowości” uznaje się takie określenia, jak: metody (postulaty, koncepcje, konwencje, założenia, rozwiązania, sposoby postępowania, reguły, wymagania, prawidła, praktyki, wytyczne) rachunkowości (księgowości, sprawozdawczości)
 • może obejmować wszystkie lub tylko podstawowe (najważniejsze, zasadnicze, generalne, najbardziej ogólne) zasady
 • może obejmować zasady odnoszące się do całej rachunkowości lub do poszczególnych wyodrębnionych jej części, w tym zwłaszcza do sprawozdawczości finansowej.

 

Według  Teresy Kiziukiewicz „zasady rachunkowości” to reguły prowadzenia rachunkowości gwarantujące wiarygodność i użyteczność dostarczanych przez nią informacji oraz sprawne ich uzyskiwanie, co ma w konsekwencji umożliwić realizację jej celu

 


Metody rachunkowości

Rachunkowość jako specyficzny system identyfikacji i pomiaru charakteryzuje się określonym sposobem postrzegania przedmiotu rachunkowości, czyli aktywów i pasywów oraz operacji gospodarczych. Charakterystyczną cechą rachunkowości, nierozerwalnie związaną z pełnionymi przez nią funkcjami i realizowanymi celami, jest zbiór metod poznawczych (obiektywnych, ponadczasowych i świadomie lub nieświadomie powszechnie stosowanych), który tworzą:

 1. metoda podmiotowa
 2. metoda momentów i okresów sprawozdawczych
 3. metoda bilansowa
 4. metoda grupowania
 5. metoda wyceny.

 

Metoda podmiotowa

Decyduje o jednostkowym charakterze rachunkowości; nakazuje interpretację aktywów i pasywów oraz operacji gospodarczych z punktu widzenia jednego podmiotu rachunkowości – wszystkie obserwacje dokonywane są w rachunkowości z punktu widzenia i w obrębie określonej jednostki.

 

Metoda momentów i okresów sprawozdawczych

Polega na tym, że w rachunkowości:

 • stan majątku przedstawia się zawsze na ściśle określony moment,
 • zmiany w stanie majątku oraz wyniki finansowe ujmuje się i przedstawia za określone okresy.

Pozwala, mimo dynamicznego charakteru działalności gospodarczej, na ścisłe określenie w dowolnym momencie wartości aktywów i pasywów oraz wartości operacji gospodarczych zachodzących w kolejno po sobie następujących momentach.

 

Metoda bilansowa

Decyduje o specyficznym postrzeganiu istoty rachunkowości.

Pozwala na dualne spojrzenie na majątek podmiotu rachunkowości oraz na operacje gospodarcze, które powodują w nim zmiany – majątek i operacje gospodarcze ujmowane są w rachunkowości  zawsze dwustronnie i równoważnie.

Majątek rozpatruje się :

 • w ujęciu rodzajowym (aktywa)
 • od strony źródeł finansowania (pasywa).

Operacje gospodarcze ujmuje się w przekroju dwustronnych zmian, które wywołują w majątku.

 

Metoda grupowania

Polega na tworzeniu określonych zbiorów informacji według pewnych kryteriów.

Umożliwia – dzięki oparciu się na selekcji i logicznej klasyfikacji zjawisk – tworzenie zbiorowości w zakresie przedmiotu rachunkowości. Kryterium klasyfikacji stanowi wyróżnienie elementów wspólnych lub różnicujących określone grupy zjawisk.

 

Metoda wyceny

Polega na ustalaniu wartości pieniężnej aktywów i pasywów oraz operacji gospodarczych – w rachunkowości uwzględnia się tylko te zjawiska gospodarcze, które można zmierzyć w mierniku pieniężnym, tzn. określić  ich wartość.

Nadrzędne zasady rachunkowości w świetle Ustawy (zasady wyartykułowane w odrębnych artykułach ustawy):

 

 1. Zasada true and fair view
 2. Zasada wyższości treści nad formą
 3. Zasada ciągłości
 4. Zasada kontynuacji
 5. Zasada memoriału
 6. Zasada współmierności
 7. Zasada kosztu historycznego
 8. Zasada ostrożności
 9. Zasada odrębności
 10. Zasada istotności

 

W literaturze przedmiotu spotykane są różne definicje polityki rachunkowości:

 • niektórzy utożsamiają pojęcie „polityka rachunkowości” z pojęciem „zasady rachunkowości”, a inni uważają te pojęcia za rozłączne i definiują każde z nich odrębnie
 • niektórzy utożsamiają pojęcie „polityka rachunkowości” (literatura anglojęzyczna) z pojęciem „polityka bilansowa” (literatura niemieckojęzyczna), inni uważają te pojęcia za rozłączne i każde z nich definiują odrębnie
 • niektórzy traktują pojęcie „polityka rachunkowości” jako pojęcie neutralne (polityka rachunkowości kończy się tam, gdzie przekraczane są granice legalności), a inni jako pojęcie pejoratywne, łączone z fryzowaniem bilansu i z rachunkowością kreatywną (w pejoratywnym znaczeniu tego słowa).

 

Według Ustawy polityka rachunkowości (przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości) to  wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych

 


Dokumentacja polityki rachunkowości w jednostkach prowadzących księgi rachunkowe

 

Zgodnie Ustawą każda jednostka prowadząca rachunkowość w postaci ksiąg rachunkowych ma obowiązek:

 • opracowania (ustalenia)
 • wdrożenia
 • posiadania
 • respektowania (przestrzegania)
 • aktualizowania
 • przechowywania i
 • chronienia

dokumentacji opisującej w języku polskim politykę (przyjęte zasady) rachunkowości.

 

Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości wchodzi do merytorycznego zakresu rachunkowości prowadzonej w postaci ksiąg rachunkowych i powinna być przygotowana w formie pisemnej (w języku polskim). Za obowiązki w powyższym względzie odpowiada kierownik jednostki.

 

Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości powinna zawierać:

 1. opis roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych
 2. opis metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
 3. opis sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:
  • zakładowy plan kont
  • wykaz ksiąg rachunkowych lub wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych
  • opis systemu przetwarzania danych lub opis systemu informatycznego
 4. opis systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym:
  • dowodów księgowych,
  • ksiąg rachunkowych,
  • innych dokumentów stanowiących podstawę zapisu w księgach rachunkowych.

 

RACHUNKOWOŚĆGrzegorz Kania26 Dzienne gr 1 STRUKTURA WYNIKU FINANSOWEGO koszt sprzedanych produktów towarów i materiałów przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów + zysk (strata) brutto ze sprzedaży koszty sprzedaży (koszty ogólnego zarządu) zysk (strata) ze sprzedaży pozostałe koszty operacyjne pozostałe przychody operacyjne + zysk (starta) z działalności operacyjnej koszty finansowe przychody finansowe + zysk (strata) z działalności gospodarczej wynik zdarzeńnadzwyczajnych wynik zdarzeńnadzwyczajnych + zysk (strata) brutto podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku zysk (strata) netto

RACHUNKOWOŚĆGrzegorz Kania27 Dzienne gr 1 PRZYCHODY I KOSZTY POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Obejmują operacje gospodarcze związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki. Przychody:przychody ze sprzedaży likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, odtworzenie utraconej wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedawnione lub umorzone zobowiązania rozwiązanie rezerwy tworzonej w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych zobowiązania rezerwy koszty dz. oper. pozostałe przychody dz. oper. 150 150 200 200 50 000 50 000 otrzymane odszkodowania, kary umowne, grzywny otrzymane darowizny, dotacje otrzymane nieodpłatnie składniki aktywów obrotowychzarachowanie przypadających na bieżący okres rat środków pieniężnych otrzymanych na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych lub prawnych nadyżki aktywów ujawnione w trakcie inwentaryzacji Koszty:wartość księgowania netto sprzedanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych koszty związane ze sprzedażą likwidacją lub opdpisami z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych odpisy aktualizujące wartość należności niezawinione niedobory aktywów nie obnoszone w ciężąr kosztów podsatwowych rezerwy na przewidywane uprawdopodobnione przyszłe zobowiąznaia odpisy z tytułu utraty wartości zapsów odpisy od dodatniej wartości firmy Firma M kupuje firmę C wartość księgowa aktywów firmy C 500 000 wartość księgowa zobowiązań firmy C 100 000wartość księgowa netto firmy C 400 000wartość godziwa aktywów firmy C 600 000 wartość godziwa zobowiązań firmy C 100 000wartość godziwa netto firmy C 500 000księguje siężnicę między wartością godziwą firmy C, a cną nominalną firmy C zapłacone odszkodowania, jary, grzywny, bądź wartość nieodpłatnie przekazanych aktywów z wyjątkiem inwestycji

RACHUNKOWOŚĆGrzegorz Kania28 Dzienne gr 1 PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE Działlaność finansowa polega na podejmowaniu operacji w zakresie inwestycji i zobowiązańfinansowych. Przychody: dywidendy z tytułu posiadanych udziałów w innych jednostkach przychody z tytułu posiadania papierów wartościowych odsetki od udzielanych pożyczek, nalezności, rat prowizje od udzielanych pożyczek otrzymane dyskonto przy nabyciu weksli przychody z tytułu sprzedaży aktywów finansowych, czy innych inwestycji (np. sprzedaży akcji) przychody z tytułu aktualizacji wyceny pewnych aktywów finansowych, zwykle krótkoterminowych nadwyżka dodtnich różnic kursowych nad ujemnymi Koszy: płacone lub przypadające na bieżący okres odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek, poza kredytami służącymi finansowaniu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub zapasów wartość ewidencyjna zbywalnych inwestycji oraz koszty prowizji przy sprzedaży inwestycji odsetki od zobowiązań, w tym również za zwłokęodpisy aktualizujące wartość inwestycji utracone dyskonto weksli (firma otrzymuje weksel, w banku dyskontuje weksel i otrzymuje mniej niż otrzymała w niedyskontowanym wekslu) odpisane pożyczki i należności uznane za nieściągalne koszty emisji akcji i poniesione przy powstaniu spółki lub podwyższeniu jej kapitału w kwocie przewyższającej attio (czyli nadwyżkę wartości emisji, nad wartością nominalną) rachunek bankowy kapitał akcyjny kapitał zapasowy 500 000 400 000 100 000 do wysokości attio zmniejszamy attio, jeżeli jest to wartość wyższa to księgujemy na kosztach finansowych, ( np. 150 000) koszty finansowe kapitał zapasowy 50 000 100 000 100 000 nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi

RACHUNKOWOŚĆGrzegorz Kania29 Dzienne gr 1 DZIAŁALNOŚĆ NADZWYCZAJNA, CZYLI ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE: są to zyski i straty powstające na wskutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia np. katastrofy naturalne, działania wojenne, ataki terrorystyczne, pożary… Zyski:otzrymane odszkodowania za straty będące skutkiem zdarzeń losowych odpady użytkowe odzyskane po zfarzeniach losowych odpisanie rezerwy obciążającej straty nadzwyczajne Straty: wartość netto składników aktywów utraconych z powodu zdarzeń losowych koszty usuwania skutków zdarzeń losowych RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Aktywa pieniężne są to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz, oraz ekwiwalentów pieniężnych, krótkoterminowe inwestycje o dużej płynności, łatwowymienialne na znane kwoty środków pieniężnych i narażone na nieznaczne ryzyko zmiany wartości, najczęściej są to instrumenty rynku pieniężnego, takie jak, czeki, bony komercyjne, certyfikaty depozytowe, bony oszczędnościowe, bony skarbowe, bony pieniężne NBP. W rachunku przepływów pieniężnych wyróżnia się trzy rodzaje działalności: operacyjnąinwestycyjnąfinansowąDZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA: Przez działalność operacyjną rozumie się podstawowy rodzaj dziaalności jednostki tzn. ten obszar, do którego jednostka została powołana statutowo i inne rodzaje działalności nie zaliczone do działalności inwestycyjnej, lub finansowej. wpływy: zapłata za sprzedaż wyrobów, towarów, usług, materiałów stanowiącą integralny element działalności operacyjnej podmiotu (zawsze z VAT) i inne np. odsetki za zwłokę w zapłacie należności, wypływy: zapłaty za dostawę surowców, energii, towarów i usług wypłaty wynagrodzeńubezpieczenia zdrowotne, społeczne i inne świadczenia podatki i opłaty (podatki kosztowe i dochodowe) pozostałe

RACHUNKOWOŚĆGrzegorz Kania30 Dzienne gr 1 DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA: Przez działalność inwestycyjną rozumiemy nabywanie i zbywanie aktywów trwałych i krótkoterminowych inwestycji i wszystkie związane z tym pieniężne koszty i korzyści. wpływy: zbycie wartości niematerialnych i prawnych i rzeczowych aktywów trwałych zbycie inwestycji w nieruchomości i w wartości niematerialne z tytułu aktywów finansowych, zbycie aktywów finansowych, dywidendy z tytułu aktywów finansowych otzrymane odsetki z tytułu aktywów finansowych wypływy: nabycie wartości niematerialnych i prawnych nabycie rzeczowych aktywów trwałych nabycie inwestycji w nieruchomości i w wartości niematerialne nabycie aktywów finansowych DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA: Przez działalność finansową rozumieniemy pozyskiwanie i utratęźródeł finansowania i powiązane z tym pieniężne koszty i korzyści. wpływy: emisja akcji, wydanie udziałów, emisja obligacji, czy innych różnych papierów wartościowych pobieranie kredytów, pożyczek wypływy: dywidendy odsetki, raty spłaty kredytów, pożyczek wykup obligacji wykup oprocentowanych papierów wartościowych płatności z tytułu leasingu finansowego [cash flou – CF]- razem przepływy CF działalnośćI II III CF operacyjna -40.000 50.000 180.000 CF inwestycyjna -100.000 -70.000 20.000 CF finansowa 150.000 30.000 -220.000 wynik 10.000 10.000 -20.000 I – działalność niedochodowa, wszelkie niedobory pokrywane z działlaności finansowej II – działalność operacyjna dochodowa, fiansowa także, inwestycyjna nie III – działalność operacyjna dochodowa, inwestycyjna również, z finsnowej wypłaca sięwłaścicielom, lub spłaca się zaciągnięte zobowiązania W działalności operacyjnej jednostki mogą wybrać metodę bezpośrednią lub pośredniąprzepływów.