Wynagrodzenia i narzuty

Składki ZUS oraz koszty związane z zatrudnieniem pracownika.

 

Każdy przedsiębiorca, który zakłada firmę musi mieć świadomość ze stałych miesięcznych kosztów w związku z prowadzeniem firmy i zatrudnieniem pracowników w tym obciążeń składkowych które na nim spoczywają:

I.                    Są to stałe miesięczne opłaty w związku z obowiązkowymi składkami ZUS, które przedsiębiorąca opłaca z tytułu  prowadzeniem działalności gospodarczej. Składki te mogą być różne w zależności od:

·         formy prawnej założonej firmy

·         czy opłacane będzie dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

·         czy w okresie 5 lat poprzedzających założenie firmy dana osoba nie prowadziła już działalności gospodarczej oraz czy działalność nie będzie wykonywana na rzecz byłego pracodawcy

·         czy przedsiębiorca podlega obowiązkowo składką ZUS z innego tytuły ( np. umowy o pracę).

II.                  Są to również obciążenia w związku z zatrudnieniem pracowników. Planując zatrudnienie należy wziąć pod uwagę koszty jakie należy ponieść w związku z zatrudnieniem pracowników oraz zasad na których pracownicy będą zatrudniani Przedsiębiorca może zatrudnić pracowników w oparciu o różne umowy zarówno umowy o pracę, a skończywszy na umowach cywilnoprawnych. W związku  z możliwościami jakie ma przedsiębiorca w tym zakresie koszt zatrudnienia pracowników może być różny                ( ma na to wpływ wynagrodzenie pracownika oraz obciążenia składkowo podatkowe)

 

I.                   Koszty związane z koniecznością opłacania składek ZUS przez osoby prowadzące działalność gospodarczą

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą są zobowiązane do opłacania składek ZUS ( o ile wykonywana działalność jest jedynym tytułem do ubezpieczeń).

Definicja osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, obowiązująca w zakresie ubezpieczeń społecznych i w konsekwencji ubezpieczenia zdrowotnego, została zawarta w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W pkt. 4 wymienia on wspólników spółek prawa handlowego, którzy są traktowani jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Są to:

– wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

– wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

 

Kiedy należy opłacać składki ZUS

Obowiązek opłacania składek ZUS Brak obowiązku opłacania składek ZUS
-osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

-wspólnicy spółki cywilnej,

-wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.,

-wspólnicy spółki jawnej,

-wspólnicy spółki partnerskiej,

-wspólnicy spółki komandytowej.

-wspólnik  wieloosobowej spółki z o.o.,

-akcjonariusz w spółce akcyjnej,

-wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej.

 

Warto dodać, iż wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej komandytowej oraz jednoosobowej spółki z o.o. zgłaszają się indywidualnie do ZUS i każdy z nich jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenie ( spółka nie jest płatnikiem składek więc nie ponosi wydatków z tytułu ubezpieczeń wspólników).

Wysokość składek ZUS:

Minimalne składki obowiązujące w 2016 r.

Rodzaj składki konto Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne  772,96 zł  713,35 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 288,95 zł  288,95 zł
Fundusz Pracy 59,61 zł  59,61 zł

 

 

Powyższe składki ustalane są w oparciu o prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne i tak:

– Podstawa wymiaru składki ubezpieczeń społecznych w 2016r. stanowi 60% przeciętnego miesięczna wynagrodzenia tj.  kwota 2433 zł

– Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 roku stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. kwota 3210,60 zł.

Ubezpieczenie społeczne składa się z trzech składek: emerytalna, rentowa i chorobowa. Dla przedsiębiorcy ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. To od decyzji przedsiębiorcy zależy czy będzie opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe ( jeśli chce mieć prawo do zasiłków chorobowych należy opłacać składkę). Do ubezpieczenia chorobowego można przystąpić w dowolnym momencie przy czym okres wyczekiwania wynosi 90 dni tj. po takim okresie nabędzie prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Składka wypadkowa:

-dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności tj. w 2016 roku 1,80%.

-dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy przekazali do ZUS informacje ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe stopę procentową składki wypadkowej ustala ZUS. Natomiast dla płatników, którzy nie przekazali informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe stopa procentowa składki wypadkowej wynosi tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności ( wg kodu PKD.

Podane powyżej składki są minimalne. Przedsiębiorca ma możliwość zwiększenia podstawy wymiaru składek zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i ubezpieczenie zdrowotne. Nie ma jednak wymogu podwyższenia obu tych podstaw jednocześnie. Może więc opłacać składki społeczne od kwoty wyższej niż obowiązujące go minimum, a składkę zdrowotną nadal opłacać od najniższej podstawy wymiaru. Przepisy określają granicę maksymalnej podstawy jako kwoty równej 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W roku 2016 maksymalna miesięczna podstawa składek społecznych wynosi 10 137,50 zł.

 

 

Wyliczenie składek ZUS przedsiębiorcy:

ubezpieczenie emerytalne 19,52% podstawy wymiaru
ubezpieczenia rentowe 8,00% podstawy wymiaru
ubezpieczenie chorobowe 2,45% podstawy wymiaru
ubezpieczenie wypadkowe: od 0,40% do 3,60% podstawy wymiaru
Składka na Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru
Składka na ubezpieczenie zdrowotne 9,00% podstawy wymiaru

 

 

Wyliczenie składek przy minimalnej podstawie składek na ubezpieczenie społeczne tj. 2433,00 oraz ubezpieczenie zdrowotne tj. 3210,60 w roku 2016 wygląda następująco

Składki Społeczne:

-emerytalna: 2433*19,52%=474,92

-rentowa:2433*8,00%=194,64

-chorobowa:2433*2,45%=59,61

-wypadkowa: 2433*1,8%=43,79

Razem składki społeczne: 474,92+194,64+59,61+43,79=772,96

Zdrowotne: 3210,60*9%= 288,95

Fundusz pracy: 2433*2,45%=59,61

Razem obciążenie składkami ZUS: 772,96+288,95+59,61=1121,52 zł.

 

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą skorzystać z opłacania preferencyjnych składek pod warunkiem:

– że nie prowadzą działalności gospodarczej oraz w okresie 60 miesięcy ( 5 lat) nie prowadziły działalności gospodarczej

-nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy

W takim przypadku podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2016 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 555 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w roku 2016). Z preferencyjnych składek można korzystać przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności.

Ważne!!

Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz jednoosobowy wspólnik spółki z o.o.

Zasady wyliczania są takie same jak w przykładzie powyższym z zastosowaniem niższej podstawy do wyliczenia tych składek. Składki preferencyjne w 2016 roku wyglądają następująco:

Nazwa składki