Bilans analityczny, wskaźniki struktury

 

Struktura

Aktywa razem = 100%

Poszczególne grupy trzeba odnieść do tych 100%.

 

Różnica

Od roku bieżącego odejmujemy rok poprzedni.

 

Dynamika

 

rok bieżącyrok poprzedni

 

Jeżeli wskaźniki dynamiki wynoszą 100%, to dana pozycja z okresu na okres nie zmienia się.

Wskaźniki dynamiki > 100% – z okresu na okres pozycja rośnie

Wskaźniki dynamiki < 100% – z okresu na okres pozycja spada

 

Spada mocniejßàSpada słabiej 100% Rośnie słabiej ßà Rośnie mocniej

 

Np.

Rzeczowe aktywa trwałe w ciągu 3 okresów kształtowały się tak, że wskaźniki dynamiki obliczone na podstawie ich wartości wyniosły odpowiednio:

a) 150%, 140%, 120%

RAT w analizowanym okresie z okresu na okres rosną, ale siła tego wzrostu jest coraz słabsza.

b) 120%, 125%, 127%

RAT z okresu na okres rosną, a siła tego wzrostu jest z roku na rok silniejsza.

c) 60%, 70%, 90%

Z okresu na okres RAT spadają, ale siła tego spadku jest coraz słabsza.

d) 88%, 27%, 25%

RAT z okresu na okres spadają, a siła tego spadku jest coraz większa.

 

Tylko przy dwóch wskaźnikach dynamiki powyżej 100% lub poniżej 100% można określić siłę.

 

Zobowiązania z tytułu dywidendy:

Wypłacany w postaci dywidendy zysk przekształca się z kapitału długoterminowego na krótkoterminowe zobowiązanie.

 

Np. kapitał własny = 5 000, kapitały obce = 3 000 (KOD = 2 000 i KOK = 1 000), suma bilansowa = 8 000

 

 

 

Odpis z zysku – zaliczka na wypłatę dywidendy za konkretny okres, wypłacona w danym okresie.

Np. 2014 rok

Zysk 100 mln zł dotychczas, nie chcemy tego przeznaczyć na nic, więc w tym samym 2014 r. możemy np. 50 mln zł wypłacić jako zaliczkę na poczet dywidendy.

W bilansie jest ujęty zawsze jako wartość ujemna (z minusem, w nawiasie lub w ogóle bez oznaczeń) i jest wliczony w wielkość kapitału własnego, więc nie wrzuca się tego już w zobowiązania z tytułu dywidendy.

 

BILANS ANALITYCZNY – struktura

AKTYWA PASYWA
Aktywa stałe (aktywa trwałe) 1+2+3+4+5

1. Wartości niematerialne i prawne

W tym: Inne WNiP

2. Rzeczowe aktywa trwałe

W tym: Maszyny

W tym: Środki transportu

3. Należności długoterminowe

4. Inwestycje długoterminowe

·         W tym: ……

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Kapitały własne

·         W tym: Kapitał podstawowy

·         W tym: Kapitał zapasowy

Nie wyróżniać tu zysku/straty!

Aktywa bieżące (aktywa obrotowe) 1+2+3+4

1. Zapasy

·         W tym: Towary

·         W tym: Materiały

2. Należności krótkoterminowe

Należności z tytułu dostaw i usług poniżej 12 m-cy (MUSZĄ BYĆ)

3. Inwestycje krótkoterminowe

W tym: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Kapitały obce (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1+2

1. Kapitały obce długoterminowe

W tym: Kredyty i pożyczki (MUSZĄ BYĆ)

2. Kapitały obce krótkoterminowe (zobowiązania bieżące)

Zobowiązania z tytułu dywidendy

Kredyty i pożyczki (MUSZĄ BYĆ)

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług poniżej 12 m-cy (MUSZĄ BYĆ)

Suma bilansowa Suma bilansowa

 

Przy sporządzaniu bilansu analitycznego w zwykłym bilansie należy:

– należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 m-cy odjąć od aktywów bieżących i przenieść do należności długoterminowych;

– w celu otrzymania KOK od kapitałów obcych odjąć:

  • Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  • Długoterminową rezerwę na świadczenia emerytalne i podobne
  • Pozostałe długoterminowe rezerwy
  • Zobowiązania długoterminowe
  • Zobowiązania krótkoterminowe wobec powiązanych oraz pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy
  • Ujemną wartość firmy
  • Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

 

W bilansie analitycznym muszą zachodzić zależności:

KOD + KOK = KO

KO – KOD = KOK

KW + KOD + KOK = AS + AB

 

Rachunek zysków i strat analityczny

RZiS analityczny:

– Przychody

– Koszty (wariant porównawczy i kalkulacyjny)

– Wyniki przedsiębiorstwa

 

Wynik z działalności przedsiębiorstwa

1) Wynik brutto ze sprzedaży

przychody z podstawowej działalności – koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

2) Wynik ze sprzedaży (wynik z podstawowej działalności operacyjnej)

przychody ze sprzedaży – koszt podstawowej działalności operacyjnej

LUB

wynik brutto ze sprzedaży – koszty sprzedaży – koszty ogólnego zarządu

3) Wynik z pozostałej działalności operacyjnej

pozostałe przychody operacyjne – pozostałe koszty operacyjne

4) Wynik z działalności operacyjnej

wynik ze sprzedaży + wynik z pozostałej działalności operacyjnej

5) Wynik z działalności finansowej

przychody finansowe – koszty finansowe

6) Wynik z działalności gospodarczej

wynik z działalności operacyjnej + wynik z działalności finansowej

7) Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

zyski nadzwyczajne – straty nadzwyczajne

8) Wynik brutto

wynik z działalności gospodarczej + wynik zdarzeń nadzwyczajnych

9) Wynik netto

spisać z RZiS

 

Dla wyników w rachunku zysków i strat nie liczymy struktury.

koszty z podstawowej działalności operacyjnej -> wynik ze sprzedaży -> sprawdzam jak się kształtują przychody -> np. jeśli przychody wzrosły o 12% to jak zmieniły się koszty?

Jeśli wzrost przychodów jest wyższy od wzrostu kosztów to wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Gdy niższy to rentowność się zmniejsza.

Musimy wysnuć wnioski na temat: płynności, sprawności działania, zadłużenia i rentowności.

  • Sprawność działania to zdolność do generowania przychodów.
  • Rentowność to zdolność do generowania zysków.
  • Zadłużenie to zdolność do obsługi długu.

 

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

W praktyce analiza finansowa przedsiębiorstwa obejmuje analizę wstępną oraz analizę wskaźnikową.

Analiza wstępna jest początkowym etapem analizy finansowej i nabiera szczególnego znaczenia przy analizie finansowej przeprowadzanej po raz pierwszy. W wyniku jej przeprowadzania sformułowane zostają pierwsze wnioski, które mogą następnie zostać pogłębiane i zweryfikowane w analizie wskaźnikowej.

 

Wnioski będziemy dzielić na 4 obszary:

1) płynność finansowa

2) analiza sprawności działania (zdolności przedsiębiorstwa do generowania przychodów)

3) analiza zadłużenia

4) analiza rentowności (zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków).

 

Płynność ≠ wypłacalność

 

Kapitał pracujący (kapitał obrotowy netto)

AKTYWA                                                                                                                PASYWA

Aktywa stałe

5 000 zł

3 000 – 5 000 = – 2 000 Kapitał stały

3 000 zł

Kapitał pracujący Zobowiązania bieżące

9 000 zł

Aktywa bieżące

7 000 zł

7 000 – 9 000 = – 2 000

 

 

Kapitał stały

KS = KW + KOD

Kapitał stały ma charakter długoterminowy, ma zapewnić bezpieczeństwo finansowaniu inwestycji przedsiębiorstwa. Pozycje wchodzące w jego skład również mają charakter długoterminowy.

 

Kapitał pracujący w przedsiębiorstwie ma być optymalny, czyli nie za wysoki, nie za niski, dodatni lub ujemy, jego wysokość zależy od rodzaju i specyfiki danego przedsiębiorstwa.

Należy policzyć także zapotrzebowanie na kapitał pracujący

 

1) podejście kapitałowe

kapitał obrotowy netto = kapitał stały – aktywa stałe

2) podejście majątkowe

kapitał obrotowy netto = aktywa bieżące – zobowiązania bieżące