Jak założyć działalność

Osoby fizyczne zainteresowane prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, w pierwszej kolejności powinny dokładnie zastanowić się nad jej przedmiotem. Niezbędna do tego będzie POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PKD), która stanowi zbiór symboli za którymi kryją się możliwe rodzaje działalności gospodarczych.

Zobacz: https://odbiur.pl/jak-zalozyc-dzialalnosc-gospodarcza.php

Przyszły Przedsiębiorca powinien poczynić następujące kroki w celu zarejestrowania swojej firmy.

wpis do ewidencji powinien zawierać :

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • nazwę firmy (nieobowiązkowo),
 • nr ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy,
 • adres zamieszkania przedsiębiorcy,
 • adres siedziby firmy,
 • rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
 • miejsce wykonywania działalności,
 • datę rozpoczęcia działalności.

 

Opłata za wniosek to kwota rzędu 100 zł. Zaświadczenie o wpisie powinno zostać wydane w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

numer REGON

W celu uzyskania numeru REGON należy wystąpić ze stosownym wnioskiem do właściwego ze względu na adres zamieszkania urzędu statystycznego o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej. Tutaj z koleji potrzebnym do poprawnego złożenia wniosku będzie wypełnienie formularza RG-1, w którym należy wskazać podstawowy rodzaj planowanej działalności. Działalność ta musi być zgodna z zaświadczeniem o dokonaniu wpisu do Rejestru Przedsiębiorców dlatego niezbędny będzie oryginał do okazania i kopia tego zaświadczenia.
Termin nadania numeru REGON wynosi 14 dni.

 

 

 1. pieczątka firmowa

 

Jest ona niezbędna np. przy zakładaniu rachunku bankowego lub wystawianiu dokumentów sprzedaży.  Powinna zawierać:

 • oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy),
 • dane teleadresowe siedziby firmy,
 • numer NIP,
 • numer REGON.

Wyrobienie pieczątki oscyluje w granicach 50-100 zł.

 

konto bankowe

Założenie konta bankowego to obowiązek przedsiębiorcy, który nie wymaga skomplikowanej procedury a wybór banku jest całkowicie dowolny. Termin na założenie konta oraz informowanie o wszelkich zmianach go dotyczących to 14 dni

 

Urząd Skarbowy

 

Obowiązkiem każdego Przedsiębiorcy jest posiadanie NIP-u. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej można korzystać z dotychczasowego NIP-u przypisanego osobie fizycznej. Pomimo tego należy dokonać zgłoszenia do US i w tym celu wypełnić odpowiedni formularz.

Wizyta w US wymagać będzie takich dokumentów jak:

 • wypełniony formularz NIP – 1,
 • wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
 • numer REGON (nadany przez urząd statystyczny),
 • umowę rachunku bankowego

 

Konieczny jest też wybór formy opodatkowania firmy spośród następujących
– ryczałt przychodów ewidencjonowanych
– kartę podatkową
– 19% podatek dochodowy
– podatek od towarów i usług (VAT)

 

Jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na obszarze działania innego US niż ten na którego obszarze prowadzona jest działalność gospodarcza, powinien złożyć formularz w obu urzędach, wówczas w US miejsca zamieszkania będzie rozliczał się z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w US miejsca prowadzenia działalności będzie rozliczał podatek od towarów i usług (VAT).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

Przedsiębiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinien się zgłuszyć w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Kwota składek na ubezpieczenie społeczne obliczana jest z procentu od dochodów, nie mniej jednak, niż 60% średniego wynagrodzenia krajowego.
Ubezpieczenia obowiązkowe:

 • emerytalne,
 • rentowe,
 • wypadkowe,
 • zdrowotne,
 • dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy,
 • dobrowolne ubezpieczenie – ubezpieczenie chorobowe

Przedsiębiorca, który postanowi zatrudnić pracownika dodatkowo obowiązany będzie opłacić:

 • składki ZUS dla pracowników,
 • składki na Fundusz Pracy,
 • składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Formularze potrzebne do zgłoszenia w ZUS:

 • ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek – osoby fizycznej) – zgłoszenie firmy
 • ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) – dotyczy sytuacji, w której poza prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny sposób; dotyczy również wszystkich pracowników bez względu na to, czy uzyskują dochody w inny sposób, czy nie
 • ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) – dotyczy sytuacji, gdy poza prowadzeniem firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody w inny sposób, np. wykonuje pracę, za którą otrzymuje płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia lub wyższą; można je uzyskać w oddziale ZUS.

 

 • NIŻSZE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

 

Osoby, które założyły działalność gospodarczą po  dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a więc od 25 sierpnia 2005r i przez ostatnie 5 lat nie prowadziły własnej działalności mogą skorzystać z niższych stawek ubezpieczenia społecznego w wysokości 250 zł. Przywilej ten przysługuje jedynie dwa lata, pozwala jednak na spokojne rozpoczęcie działalności bez zbytnich obciążeń.
Wyjątkowo osoby, które prowadząc firmę wykonywałyby działalność dla byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku założenia firmy lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej – z takiego udogodnienia skorzystać nie mogą.

Zatrudnienie pracownika

Przedsiębiorca zatrudniający pracownika jest w obowiązku powiadomić o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną, w terminie 30- stu dni od daty zatrudnienia . Powiadomienie powinno również zawierać informacje dotyczące  rodzaju i zakresu prowadzonej działalności oraz liczbie zatrudnianych pracowników, a także wskazać na piśmie informacje o środkach bezpieczeństwa i higieny pracy.